+389-2-322-4388
Top
 

Визи

ТАЈЛАНД

 • ОРИГИНАЛЕН ПАСОШ СО ВАЖНОСТ МИНИМУМ 6 МЕСЕЦИ
 • 2 ФОТОГРАФИИ ВО БОЈА НА БЕЛА ПОЗАДИНА ОД ПОНОВ ДАТУМ
 • ФОТОКОПИЈА ОД ПАСОШ
 • ПОПОЛНЕТА АПЛИКАЦИЈА ( ВО АГЕНЦИЈАТА)
 • РЕЗЕРВАЦИЈА НА ПОВРАТЕН АВИО БИЛЕТ
 • ХОТЕЛСКО СМЕТУВАЊЕ

СО АРАНЖМАН – 70 ЕУР (4,340 МКД)

САМО ВИЗА- 90 ЕУР ( 5,580 МКД)

O.A.E. / ДУБАИ

 • СКЕНИРАНА КОПИЈА ОД ПАСОШ ВО БОЈА/ ВАЖНОСТ МИНИМУМ 6 МЕСЕЦИ
 • СКЕНИРАНА ФОТОГРАФИЈА ВО БОЈА ОД ПОНОВ ДАТУМ/ НА БЕЛА ПОЗАДИНА
 • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ДВАТА РОДИТЕЛИ
 • ЛИЧНА ПРОФЕСИЈА

7 РАБОТНИ ДЕНА

100 ЕУР (6,200 МКД)

С.А.Д.

 • СЛИКА НА ЦД , СО РЕЗОЛУЦИЈА
 • ОРИГИНАЛЕН ПАСОШ ( СО ВАЖНОСТ МИНИМУМ 6 МЕСЕЦИ )
 • ПОПОЛНЕТА АПЛИКАЦИЈА ( ВО АГЕНЦИЈАТА)

7 РАБОТНИ ДЕНА

160 УСД ( СЕ УПЛАЌААТ СО СОПСТВЕНА КАРТИЧКА ОНЛАЈН ПРИ АПЛИЦИРАЊЕ)

АВСТРАЛИЈА

 • СТАТУТАРНА ДЕКЛАРАЦИЈА ( ВО КОЈА ИЗЈАВУВА ДЕКА ЌЕ ГИ СНОСИ СИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ВАШИОТ ПРЕСТОЈ ТАМУ И ГАРАНТИРА ДЕКА ЌЕ ЈА НАПУШТИТЕ АВСТРАЛИЈА ПРЕД ИСТЕКОТ НА ВИЗАТА ) ИЛИ ( СПОНЗОРИРАН ПОСЕТИТЕЛ )
 • БАНКОВЕН БИЛАНС ( ОД БАНКА ЗА ВИСИНА НА ПРИМАЊАТА И ЗАШТЕДЕВИНА )
 • ФОТОКОПИЈА ОД АВСТРАЛИСКО ДРЖАВЈАНСТВО И ПАСОШ
 • ИЗВОДИ ОД МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ АКО СТЕ ВО СРОДСТВО
 • ПОКАНА ЗА ЗАКАЖАНА СВАДБА ИЛИ ДРУГ ПОВОД ( АКО ИМА )
 • ФОРМУЛАР ( СЕ ДОБИВА ВО АГЕНЦИЈАТА )
 • 2 ФОТОГРАФИИ НА БЕЛА ПОЗАДИНА
 • ПАСОШ + ФОТОКОПИЈА ЗАВЕРЕНА НА НОТАР
 • ПОТВРДА ОД РАБОТА ЗА РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС М1/М2 ( ДА БИДЕ НАВЕДЕНО ОД КОГА И НА КОЕ РАБОТНО МЕСТО РАБОТИТЕ ) И КОРИСТЕЊЕ НА ПЛАТЕН / НЕПЛАТЕН ОДМОР
 • ПОТВРДА ЗА ВИСИНА НА ПРИМАЊАТА ( ЗА ПЕНЗИОНЕРИ ПРИЛОЖЕНИ ЧЕКОВИ ОД ПЕНЗИЈАТА )
 • ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ПОТВРДА ОД УЧИЛИШТЕ / ФАКУЛТЕТ
 • УВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЈНА СОСТОЈБА ЗАВЕРЕНА НА НОТАР
 • УВЕРЕНИЕ ЗА ПОСЕДУВАН ИМОТ ( ТАПИИ ,СООБРАЌАЈНИ КНИШКИ … )
 • ПОТВРДА ОД БАНКА ЗА ЗАШТЕДЕВИНА
 • ВЕНЧАНИЦА ( НОВА ) НА АНГЛИСКИ
 • ПОТВРДА ОД РАБОТА ЗА РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС ( ОД БРАЧНИОТ ДРУГАР ) И ВИСИНА НА ПРИМАЊАТА